Aktivitetskalender

Rød Glente Blog

Glentegruppen administration

Flere billeder af Rød Glente

Links til andre sider om Rød Glente


Fakta om Rød Glente.

Vingefang 146 – 165 cm
Længde ca. 61 cm
Vægt han 750 – 1050 g
Vægt hun 950 – 1300g
Kuldstørrelse 2 – 3
Antal kuld 1
Rugetid 31 – 32 dg
Ungetid 50 – 60 dg  

www.rodglente.dk © 2007
Foto: Jacob Eskekjær
Rettigheder:
Enhver kommerciel, erhvervsmæssig eller anden udnyttelse af data eller billeder fra Rodglente.dk kan kun ske mod forudgående skriftlig tilladelse fra Rodglente.dk.

Rød Glente WebPortal

Denne web Portal er lavet for at fremme arbejdet omkring beskyttelse af Røde Glenter på Sjælland.

Bag siden står en række ornitologer fra Region Sjælland, som alle arbejder for den Røde Glentes udbredelse.

Kontakt: info@rodglente.dk

Den Røde Glente (Lat: Milvus milvus)

Den røde glente er en fantastisk flyver, der graciøst svæver over landskaberne. Denne smukke fugl bør der passes på.

Europa huser hovedparten af bestanden, med de vigtigste populationer i Tyskland, Frankrig og Spanien, samt en voksende bestand i Sveriges sydlige del.

Bestanden her i landet har i en del år været stagnerende, eller i tilbagegang. Men fra 2003 er der sket en positiv udvikling i bestanden. Denne udvikling vil vi prøve at følge og understøtte, efter bedste evne, for at opnå et positivt resultat.

Denne side dækker udviklingen i Region Sjælland.

English version

Vi er en gruppe af ornitologer fra Sjælland der har dannet en arbejdsgruppe, hvor vi forsøger at registrere ynglende Røde glenter på Sjælland, Møn, Lolland og Falster.

Rød glente har som bekendt været en meget fåtallig ynglefugl i Danmark gennem de sidste 35 år. I 2003 vedtog Miljøministeriet at lave en handlingsplan for Rød Glente. Dette indebar en målrettet indsats for at registrere ynglefund og herefter at foretage eventuelle beskyttelsesforanstaltninger for arten.


RESULTATET I 2013 FOR SJÆLLAND: 29 PAR YNGLENDE - ALLE MED UNGER + flere som opgav
 

 

Rød glente er let genkendelig i den danske natur – en stor elegant rovfugle med overvejende rustfarvet fjerdragt, lang kløftet hale. Ses ofte ved bebyggelser, langs veje og jernbaner for at søge efter ådsler.


Baggrund

Den røde glente var oprindelig en almindelig ynglefugl i Danmark, hvor den var i stand til at finde føde af selvdøde dyr og affald på møddinger i Danmark. Det skønnes at omkring år 1800 var en bestand på 2.000 til 2.500 par i Danmark. Frem til 1910 sker der store ændringer i landbrugsdriften i Danmark og stigende opfattelse af at alle rovfugle er skadedyr i forbindelse ved udsætning af vildt og almene jagtinteresser. Omkring 1910 forsvandt Rød glente som ynglefugl i Danmark.


Rød glente genindvandrede til Danmark i ca. 1970. Først på Sjælland, men senere i Østjylland. Største bestand findes i dag i Østjylland.


Bestandsudvikling i Danmark

Levested

Rød glente fortrækker et afvekslende, åbent og kuperet landskab med småskove, marker, moser, søer og vandløb. Rede anlægges i høje træer (10-24 meter) i både løvtræer og nåletræer. Glenten bygger straks rede efter ankomsten i marts og skal være i gang med rugning i første halvdel april.

 

Udbredelse i Danmark 2005-2006

Sverige Vinterfodring

Bestanden af Rød glente i Sverige udgjorde omkring 1960 ca. 50 par. Omkring 1850 skønnes bestanden at have været på mellem 1.000 og 10.000 par. I 1960 begyndte et stigende antal røde glenter at overvintre i Sverige grundet vinterfodring. Vinterfodring forsatte frem til ca. 1991, hvilket gav en overvintrende bestand på over 750 fugle og 1995 er den svenske ynglebestand vurderet til ca. 1.000 par (Skåne, Halland, Blekinge)

Vinterfodring

I Danmark har man forsøgt sig med privat vinterfodring med faldvildt (trafikdræbte dyr/fugle) som er anbragt på private fodringssteder (rævesikret). Det har visse steder givet 4-6 overvintrende glenter de sidste 2-3 vintre ved hver fodringsplads.


 

Forgiftning

Desværre har det gennem de sidste 20-30 år vist sig, at Rød glente bliver udsat for forgiftning i Danmark – oftest i yngletiden. Musegift udlagt i nybeplantninger i skove er én forgiftningskilde, men bevidst udlægning af dødt dyr overhældt med f. eks. parathion er én bevidst bekæmpelse i naturen. Om udlægning af forgiftede ådsler er til ræve, kragefugle eller rovfugle vides ikke. Men forbudt er det og anvendelse af Parathion i Danmark har været forbudt siden slutningen af 1970erne. Desværre findes der også eksempler på at de røde glenter skydes ved reden – dette er sket så sent som i foråret 2007 omkring Vejle.

Fødevalg

Rød glente er udpræget ådselæder. Det vil sige at den gennemsøger landskabet for selvdøde dyr, trafikdræbte dyr og fugle. Herudover lever den af padder, gnaver (mus og rotter), fisk og eventuelt større insekter. I perioder lever den af forskellige fugle og fugleunger, hvor f. eks. Hættemåge udgør 11%, kragefugle 8%, tamhøns 6,5% (selvdøde) og fasaner 3,6% (trafikdræbte). Mange fugle bliver dræbt eller skadet under høsten og her er glenten med til at få ryddet op.


Registrering og beskyttelse.

Miljøministeriet har udarbejdet en handlingsplan for Rød glente i 2003. Her sættes der fokus på beskyttelse og oplysning omkring denne truede rovfugleart.


Hjælp os!

Ser du Rød glente i dit område, fra starten af marts til midten af juli, modtager Rød glente-gruppen på Sjælland meget gerne oplysninger om dato, lokalitet, antal samt oplysers navn og adresse (tlf og email). Skriv gerne dine iagttagelser i en mail til e-mail adresse: info@rodglente.dk


Jo flere iagttagelser, der indsamles i denne periode, kan det give gruppen nogle værdifulde oplysninger om, hvor gruppen, skal gøre en større indsats for at registrere og beskytte eventuelle ynglefugle.


Kontakt:
Gert Hjembæk
Aamosevej 39A, 4450 Jyderup
Tlf.: 20735170
gert.hjembaek@mail.dk

eller skriv en mail til info@rodglente.dk

Se flere billeder af Rød Glente i vores Galleri.

Vi og den Røde Glente takker for din interesse.